Hållbarhet

Ett hållbart företag med kvalitet och miljö i fokus

Vi har sedan 1960-talet varit en del av materialhanteringen ute hos kunder inom plastindustrin. De har med hjälp av våra kvarn- och shredder-lösningar återvunnit plastmaterial till nya produkter istället för att låta restprodukterna gå till spillo. Detta ger vinster på många plan, våra kunder får större utbyte av sin plastråvara och miljön belastas inte med onödigt plastavfall.

I den koncern vi tillhör, LIFCO, är hållbarhet en integrerad del av affärsmodellen. LIFCO förvärvar inte företag som anses bryta mot FN:s Global Compacts tio principer och implementerar aktivt dessa principer för hållbar utveckling inom de fyra områdena mänskliga rättigheter, arbete, miljö och antikorruption. Koncernens främsta hållbarhetspåverkan och därmed risker och möjligheter finns hos oss dotterbolag. Därför arbetar vi aktivt i hela organisationen med hållbarhetsfrågor som bidrar till minskad miljö- och klimatpåverkan, rena affärer och goda arbetsförhållanden.

ISO 14001 2015 Black TM

Minskad miljöpåverkan

Vår målsättning är att minska vår miljöpåverkan och vi arbetar ständigt med förbättringar inom området. Vi är certifierade enligt ISO 14001:2015, vilket innebär att vi följer gällande lagar och bestämmelser och arbetar systematiskt med att minska vår miljöpåverkan. Det innebär bland annat att vi redan i design- och utvecklingsstadiet jobbar mot att försöka minska mängden kemikalier som används, sänka vår energianvändning, effektivisera och minska mängden avfall m.m. Vår produktion regleras av både EU-bestämmelser och svensk lag vilket är en av de strängaste i världen. Numera kan vi även stolt presentera att våra produkter är tillverkade med ett oslagbart lågt "carbon footprint", vilket gör oss helt unika i branschen.

ISO 9001 2015 Black TM

Hållbara produkter

Vi strävar alltid efter de allra bästa produktionsprocesserna och som ett led i detta är vi certifierade enligt IS0 9001:2015. Systematiskt arbete med att förbättra kvaliteten på våra produkter och vår verksamhet för att möta våra kunders behov är därmed en självklarhet för oss. Vår utveckling sker genom styrning av produktionen i alla avseenden, genom fungerande avvikelsehantering samt arbete med ständiga förbättringar. Samtliga medarbetare hos oss är kvalitetsmedvetna och förstår organisationens inriktning mot en förbättrad kvalitet.

Hand Shake

Hållbara inköp

På samma sätt som vi övervakar och styr vår egen produktion, ställer vi krav på våra leverantörer. Vi strävar alltid efter hållbara och långsiktiga relationer och för att minska vår miljöpåverkan ytterligare väljer vi gärna leverantörer som befinner sig geografiskt nära. Därtill är det av vikt för oss att de artiklar som levereras till oss uppfyller de krav och bestämmelser vi har, vilka anges i vår inköpspolicy. Vi har bland annat krav på att barnarbete inte får förekomma i något led och att s.k. konfliktmineraler inte får ingå i någon av de produkter som levereras till oss.

Care

Personal och hälsa

Medarbetarnas välbefinnande är av stor vikt i ett framgångsrikt och hållbart företag. Därför strävar vi mot en god arbetsmiljö baserad på samarbete, ansvar och öppenhet. Trakasserier och diskiminering pågrund av etnicitet, ursprung, kön, sexuell läggning, politisk övertygelse, medlemskap i fackförening, civilstånd eller funktionshinder är något vi har nolltolerans mot. Vi satsar på kompetensutveckling för att utveckla och behålla våra medarbetare och värnar om att våra anställda alltid ska känna sig trygga, delaktiga och respekterade.